Stadgar

§ 1 Föreningens namn
Nattvandrarna i Tyresö. En ideell partipolitisk obunden förening

§ 2 Ändamål och uppgift
Föreningens ändamål är att försöka få bort den attityd som finns ute bland människor som ordspråket säger sköt dig själv och skit i andra. Att vara ute i Tyresö under kvällar och nätter på fredagar och lördagar samt vid andra större helger och händelser som kommer under året. Vi vill försöka skapa lugn och trygghet samt hjälpa människor i olika situationer som rör sig ute under våra vandringar. Samarbeta med polis, fritidsgårdar, och andra viktiga organ i Tyresö. Medverka till att förebygga eventuella brott. Uppgiften är att vandra i Tyresö iaktta, hjälpa, stödja, larma.

§ 3 Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan ske i direkt kontakt med någon i styrelsen eller via annan medlem. Det kan också ske då föreningen annonserar efter nya medlemmar. Åldersgränsen för att bli medlem är 20 år. Innan medlemskap i föreningen är riktig skall den som söker medlemskap fått information av ansvarig samt tagit del av stadgarna och andra regler som föreningen har. Detta skall ske med ett undertecknande i inträdes handlingen. Ingen kan börja nattvandra i föreningens regi utan att ha skrivit under inträdeshandlingen.

Utträde
Utträde ur föreningen kan ske när som helst på medlems begäran. En muntlig begäran om utträde skall lämnas till styrelsen.

Uteslutning
Uteslutning av medlem kan ske då styrelsen för föreningen anser det nödvändigt. Att medlem skadar föreningens verksamhet eller bryter mot minst två av sina skyldigheter som står i stadgarna. Uteslutning skall ske på ett kallat möte med medlemmen, där skall ansvarig tydligt klargöra skälen till uteslutningen.

Medlems rättigheter
* Att när som helst kunna bryta sitt medlemskap i föreningen.
* Att få information. Protokoll från medlems- och styrelsemöten skall finnas att läsa i lokalen.
* Att få möjlighet till att utveckla sitt medlemskap med möten, föredrag, samt kurser som föreningen arrangerar.
* Att styrelsen tystnadsplikt angående information om annan medlem.
* Att vid eventuell olycka under föreningen arrangerad aktivitet få stöd samt hjälp. Ekonomiskt stöd till läkarvård, eventuella mediciner, kläder med ett max belopp som fastställs på årsmöte. Ej något annat.
* Vi är försäkrade via Skandia.
* Att vid eventuell olycka under av föreningen arrangerad aktivitet få stöd samt hjälp. Enligt den försäkring vi har hos Skandia.

Medlems skyldigheter
* Att innan inträde i föreningen tagit del av dess stadgar och andra regler som föreningen har samt godkänt dessa.
* Att medverka till att föreningens ändamål, uppgift, samt andra regler följs.
* Att något som kan påverka hennes/hans medlemskap i föreningen omgående redogör detta för någon i styrelsen.
* Att vid vandring ej nyttjat alkohol, medicin av starkt lugnande art. Detta påverkar omdömesförmågan starkt och är förbjudet i föreningen.
* Att vid vandring agera vuxet, lugnt, hjälpsam och för övrigt korrekt.
* Att vid vandring alltid vara ett stöd i gruppen man går med och agera korrekt mot övriga medlemmar.
* Att aldrig ha kraftiga diskussioner av privata angelägenheter med någon ute under vandring. Detta kan misstolkas av allmänheten.
* Att rapportera till styrelsen för föreningen om annan medlem agerat ej korrekt eller brutit mot sina skyldigheter.

Medlemsavgifter
Medlemsavgiften är 50:-/kalenderår. Årsavgiften bestäms på ordinarie årsmöte.

§ 4 Verksamhets- & redovisningsår, årsmöte
Föreningens verksamhetsår är 1 januari - 31 december räkenskapsår är detsamma. Föreningens årsmöte skall hållas före mars månad utgång.

Årsmötet skall behandla föreningens budget, verksamhet, styrelsen, revision samt motioner från medlemmar.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
 1   Öppnande av mötet
 2   Val av mötesfunktionärer
      a)  ordförande
      b)  sekreterare
      c)  protokolljusterare
      d)  rösträknare
 3   Fråga om kallelsen till mötet skett korrekt
 4   Röstlängd kontroll att bara medlemmar röstar
 5   Godkännande samt fastställande av dagordning
 6   Ekonomisk redovisning
 7   Revisionsberättelse
 8   Verksamhetsberättelse
 9   Beslut om ansvars frihet för styrelsen
10  Förslag från styrelsen
11  Förslag från medlemmar (motioner)
12  Budgetförslag för följande år
13  Val av styrelsen
      a)  Ordförande på ett år
      b)  2 st. ordinarie på två år
      c)  Minst 1 st. Suppleanter på ett år
      d)  Val av revisor
14  Val av valberedning
15  Övriga frågor
16  Avslutning

§ 5 Styrelsen och revisorer
Styrelsen består av minst 5 ordinarie och högst 9 ledamöter samt minst 1 suppleanter. Styrelsen är beslutför när en majoritet av ledamöterna är närvarande. Föreningen skall ha en revisor. Föreningen ska bestå av både ordförande och viceordförande.
Styrelsen konstituerar sig själv genom att utse viceordförande, kassör och sekreterare.
Styrelsens arbetsuppgifter är att handha föreningens angelägenheter. Den skall inom ramen för stadgarna verka för föreningens utveckling samt tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen ansvarar gemensamt. Styrelsen är föreningens drivande organ. Alla möten skall protokollföras.

Revisorns arbetsuppgift
Revisorns arbetsuppgift är att kontrollera att ekonomi, verksamheten, korrespondens skett korrekt i föreningen. Skriva en revisionsberättelse som skall redovisas på årsmötet. I denna skall det beskrivas hur arbetet är utfört samt om det finns några anmärkningar och förslag om att ge styrelsen ansvarsfrihet. Revisor behöver ej vara medlem.

§ 6 Kallelser till möten
Årsmötes kallelse skall ske skriftligt minst 21dagar innan mötes datum.
I denna skall även dagordningen finnas med.
Årsmötet ska hållas före mars månads utgång.

§ 7 Motioner
Motioner till årsmötet skall vara inlämnade, skriftligt eller via e-post till någon i styrelsen minst 14 dagar innan årsmötet.

§ 8 Stadgeändring
Ändring av stadgar kan endast ske på ett årsmöte eller ett extra inkallat årsmöte. För att kunna ändra stadgarna skall det vara 2/3 majoritet av mötesdeltagarna.

§ 9 Upplösning av föreningen
Upplösning av föreningen skall göras på ett årsmöte eller ett extra inkallat sådant. Med minst 2/3 majoritet kan föreningen upplösas. Styrelsen har till skyldighet att till ett sådant extra inkallat årsmöte avsluta föreningens verksamhet tillsammans med revisorn för föreningen. Styrelsen skall tillsammans med kvarvarande medlemmar fördela eventuella tillgångar. Föreningens tillgångar skall fördelas till andra föreningar eller verksamheter i Tyresö.